RK’s Blog

Archive for March 2009


പന്ടൊരു പയ്യന്‍ വിളിചു കൂവി
പുലി വരുനേ പുലി
പുലി വരുനേ പുലി
നാട്ടാരെ പേടിപിക്കാന്‍ വിളിചു കൂവി
പുലി വരുനേ പുലി
പുലി വരുനേ പുലി
നാട്ടാര്‍ വന്നപൊ പുലിയില്ല
പുലി പോയിട്ടു എലി പൊലുമില്ല
ഒടുവില്‍ പുലി വന്നപ്പൊള്‍
പയ്യന്‍ വീണ്ടും വിളിചു കൂവി
പുലി വരുനേ പുലി
പുലി വരുനേ പുലി
നാട്ടാര്‍ തിരിഞു നോകിയില്ല
പുലി വന്നു അവനെ കൊന്ടു പൊയി..
ഇന്നലെ നേവികാര്‍ വിളിചു പറഞു
പുലി വരുനേ പുലി
പുലി വരുനേ തമിഴു പുലി
പോലിസും  നാട്ടാരും ഞെട്ടി പൊയി
പേടിചു വിറചവര്‍ തപ്പി നടന്നു
ഒടുവില്‍ കിട്ടിയതൊ കടലാസു പുലി
നേവിക്കാര്‍ പറഞു തെറ്റിപോയി
പുലിയല്ല അതു വെറും എലി മാത്രം

ഇനിയിപ്പൊ പുലി വന്നല്‍ നമ്മള്‍  എന്തു ചെയ്യും ?????

ആവൊ ആര്ക്കരിയാം ……….

Another email forward i got today.. it was nice to read it through.. so i thought i would post it for my blog readers

A student asks a teacher, “What is love?”

The teacher said, “in order to answer your question, go to the wheat field and choose the biggest wheat and come back.

“But the rule is:  you can go through them only once and cannot turn back to pick.”

The student went to the field, went thru the first row, he saw one big wheat, but he wonders….may be there is a bigger one later.

Then he saw another bigger one… but may be there is an even bigger one waiting for him.

Later, when he finished more than half of the wheat field, he start to realize that the wheat is not as big as the previous one he saw, he knows he has missed the biggest one, and he regretted.

So, he ended up went back to the teacher with empty hand.

The teacher told him, “…this is love… you keep looking for a better one, but when later you realize, you have already missed the person….”
*”What is marriage then?” the student asked.

The teacher said, “in order to answer your question, go to the corn field and choose the biggest corn and come back. “But the rule is: you can go through them only once and cannot turn back to pick.”

The student went to the corn field, this time he is careful not to repeat the previous mistake, when he reached the middle of the field, he picks one medium corn that he feels satisfied with, and comes back to the teacher.

The teacher told him, “this time you bring back a corn…. you look for one that is just nice, and you have faith and believe this is the best one you get…. this is marriage.”

Facebook have brought out its new homepage design.

Shifting from the old design to this one seems to be terribly confusing. Face book’s new design reminds me of  Twitter  design. but facebook have failed in integrating everything into that simple design.

you got everything crowded on center of your page while you have lots of empty white space still in screen.

personally  i didnt like the design.

This is the copy of the article that i wrote for the college magazine. . i thought i will post a copy of it in my blog. just for everyone to read.

I don’t want a go back to my Engineering College Life…

Yes! you read it correctly… I’ve always heard people saying college life was the golden time of their life and they dream of going back to those days. but surely that isn’t the case with my BTech student Life. If I’m given a chance to do that course again I won’t take it, because you can’t make the bad decision twice. I still believe I made the worst decision of my life when I cancelled my higher option to get admission to MA College. My friend got in to MA College just because I cancelled my higher option.

I already got a bad signal before I joined the college. The strikes against admission process in the private self financing colleges were going on at that time. The visuals of strike were shown on television. And the way a professor was reacting to the strikers and to the media personals were shown in television. Even though the media marked him out in red circle on television I thought it would be just a momentarily reaction but I later understood that is his character and none of the students or staff liked him. Lucky for the new students he has left the college now.

Another instance which comes to my mind was the worms in water of Girls hostel. The girls were complaining a lot about the worms in the water. They complained but there was no proper response. They were given reply as “it might be a rare instance”. The girls were afraid even to take bath in that water, and we were the worst to suffer because of their smell due to non-bathing (just kidding). After 3 days, when the whole college came to know about this and after we had a long discussion about it in orkut and yahoo chat rooms and when few started to move over to relatives’ homes authorities took action. I remember somebody jokingly wrote “Recipe of worm noodles”.

Abhiyantriki was the best event I had while in college. 48 hours on duty without sleep!!! I haven’t enjoyed any work like that.. it was one of the turning points of my life were i actually realized my potential. I owe a lot to my seniors and teachers who gave me a very responsible task for the event. Special mention to my partner in crime Vivek M. L…

How can i forget Bharatam 2006!? Bharatam 2006 was the first time (and last time so far) i was on stage for a program other than a speech. Perfect planning, perfect understanding between the teammates, near to perfect execution that was the key to our success for Bharatam 2006. Not just me but I’m sure everyone enjoyed every bit of Bharatam 2006. i got appreciation from many people for doing good job in the Bharatam 2006 even though i actually did very little. It was my Friends Rosh and Ashly who did most of the work. Ashly’s performance with keyboard was awesome. Teena and Rosh proved others are too far from even a competition on stage. Brand Wars!.. i won’t forget it.. some very nice funny moments, Vinay and koshy did really well..

Reading last 2 paragraphs you might feel I liked college. No it’s only a little bit of it. Worse things were there, a lot more in number. But I don’t feel like mentioning them just because I got lot better things to do and most of the characters involved have moved out of college.

RANJITH

20 years are completed since world wide web is born.  it was on March 13th , 1989,   Sir Tim Berners-Lee invented the web of internet.

The web interlinked people from across the globe.  it created revolution in communication and entertainment, such that now everything is dependent on the web. some calls it world wild web!!, amazingly wild enough for common man to understand every aspects of  it.

Wild and wide the web is now; no man predicted its growth to such a big extent 20 years back.   Still growing and new wonders coming out daily.   No wonder if i someone calls it wild wonder web .


Blog Stats

  • 20,298 hits
March 2009
S M T W T F S
« Feb   Apr »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Page Rank

RK on Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Nerd !!!!!


3SmartCubes.com - IQ Test

This website is worth
What is your website worth?

Add This

Categories

RSS IBN TOP STORIES

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

RSS Rediff News

wordpress stat

BlogSkinny

SEO Services Firm

Find the best blogs at Blogs.com.